Najlepšie životné poistenie a trhu, za najlepších podmienok pre Vás!

Primárnym zmyslom životného poistenia je finančné zabezpečenie blízkych poisteného, ​​v prípade jeho smrti. Uzatvorením životného poistenia, teda chránite svoju rodinu - manželku / manžela, rodičia, deti, ktorým by bola v prípade Vašej smrti poistka vyplatená. Životné poistenie ale môžete využiť aj na iné účely. Vždy záleží na tom, aký druh životného poistenia si zvolíte. Životné poistenie uzatvárate spravidla na veľmi dlhé obdobie, preto je dôležité veľmi dobre si vybrať dobrý produkt. Pomôžeme Vám sa v ponukách poisťovní zorientovať a uzavrieť životné poistenie, ktoré pre Vás bude najvýhodnejšie
Voľbe životného poistenia je dobré venovať dostatok času a poriadne si ho premyslieť. Ak má životné poistenie pokryť určité životné riziká, a to v dostatočnej výške, býva dosť nákladné. Pokiaľ nie je životné poistenie dobre vybrané, nielen že neplní svoju funkciu, ale bez preháňania sa môže stať prostriedkom k zbytočnému vyhadzovaniu peňazí.
Rizikové životné poistenie
Jeho hlavnou funkciou je krytie rizík ako smrť, úraz alebo vážne ochorenie. Vždy sa uzatvára na dobu určitú a v prípade, že počas jeho trvania nedôjde k vzniku žiadnej poistnej udalosti, nie je poistenému vyplatené žiadne plnenie.
Kapitálové životné poistenie
Kombinuje poistnú ochranu pre prípad úrazu, ochorenia, smrti a dožitia sa sporením. U tohto typu má poistený istotu, že aj v prípade bezškodového priebehu získa aspoň časť vložených prostriedkov s minimálnym zhodnotením späť.
Investičné životné poistenie
Tento typ poistenia ponúka kombináciu poistnej ochrany s možnosťou investícií do fondov. Poistná suma, ktorú môžeme dostať späť, tu nie je garantovaná a môže sa stať, že poistený dostane späť dokonca menej, než koľko investoval. Investičné životné poistenie je vhodné v prípade, že je primárnym cieľom dlhodobé zhodnotenie vložených prostriedkov.
Flexibilné životné poistenie
Kombinuje všetky predchádzajúce typy životného poistenia a je z nich tiež najflexibilnejšie. V tomto prípade je možné napríklad vyberať zo širokej ponuky pripoistení (napr. Vážnych ochorení, invalidity, hospitalizácie), kombinovať sporenie v rámci garantovaného zhodnotenia alebo poisťovať niektoré riziká na skrátenú dobu.