10 tipov, na čo si dať pri výpovedi pozor

Po hospodárskej kríze sa pracovný trh konečne vzchopil, pričom nezamestnanosť je v súčasnej dobe na minime. Veľa spoločností stále hľadá zamestnancov, ale je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, a preto máte šancu uloviť pracovnú pozíciu svojich snov.

Ak neviete, ako napísať výpoveď, neunáhlite sa. Pozrite sa na desať tipov, na čo by ste si mali pri výpovedi dávať pozor. Sú totiž značné rozdiely medzi tým, keď podávate výpoveď vy a keď vám ju dáva zamestnávateľ.

1. Dôvod výpovede

Ak výpoveď podáva zamestnávateľ, je povinný uviesť do nej tiež pádny dôvod. V prípade, že by ho neuviedol, tak je výpoveď neplatná. V opačnom prípade, teda keď výpoveď spisujete vy, potom dôvod uvádzať môžete, ale nemusíte.

2. Výpovedná lehota

Výpoveď v podstate môžete podať k akémukoľvek dňu v mesiaci, ale výpovedná lehota plynie až od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po doručení výpovede. Ak teda dáte zamestnávateľovi výpoveď 20.8.2018, výpovedná doba sa začne počítať až od 1.9.2018.

3. Odstupné a jeho výška

Veľmi dôležitým bodom, pokiaľ ide o výpoveď dohodou alebo výpoveď zo strany zamestnávateľa, je odstupné vrátane jeho výšky. Zákon presne stanovuje, ako sa výška odstupného počíta. Výška odstupného je minimálne dvojnásobok priemerného mesačného platu. Pracovníci, ktorí na danej pozícii vo firme pracovali dlhšie ako päť rokov, majú nárok na trojnásobok.

4. Nárok na odstupné

Zamestnanec má nárok na odstupné v okamihu, keď zamestnávateľ prepúšťa kvôli reorganizácii personálu či kvôli nadbytočnosti. Ďalej má nárok na odstupné každý pracovník, ktorému sa zhoršil zdravotný stav kvôli vykonávaniu danej práce, čo je nevyhnutné podložiť lekárskou správou. Ešte Zákonník práce stanovuje, že odstupné by mal dostať aj pracovník, ktorý musí skončiť pracovný pomer kvôli tomu, že mu zdravotný stav zhoršený pracovným úrazom nedovoľuje na danej pozícii zotrvávať. Väčšinou je v týchto prípadoch medzi oboma stranami dohoda o skončení pracovného pomeru, ktorá by však mala byť aj v písomnej forme.

5. Zamestnávateľ nemôže odstupné znížiť

Štátom stanovené právo a zmluvy nedovoľuje zamestnávateľovi, aby výšku odstupného sám od seba znížil.

6. Nahradenie dvojmesačnej výpovednej lehoty vyšším odstupným

Zákon nič také nezakazuje, ani nedefinuje, a preto tu záleží priamo na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

7. Externá spolupráca

Pozor, pri externej spolupráci väčšinou stratíte hlavný pracovný pomer, pretože takéto činnosti sa spravidla vykonávajú na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Ešte je možné, že po vás bude chcieť zamestnávateľ živnostenský list, aby ste mu mohli vystavovať faktúry. Ak budete pre firmu pracovať externe, nemáte v prípade ukončenia spolupráce nárok na odstupné.

8. Odmietnutie zmeny formy práce

Ak vás zamestnávateľ preradí v rámci pracovnej zmluvy, nepotrebuje od vás žiadny súhlas. V prípade, že však máte vykonávať prácu iného druhu, a tým pádom by ste mali podpisovať aj novú zmluvu, potom s tým (ne)musíte súhlasiť. Aj keď odmietnete, stále máte nárok na odstupné, tým nesmie zamestnávateľ nijako vyhrážať.

9. Výpovedná lehota

Zamestnanec, ktorý nezostane po celú dobu výpovednej lehoty v práci, môže stratiť časť odstupného. Zamestnávateľ má v takom prípade nárok na peňažnú náhradu vo výške priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca.

10. Kedy podať výpoveď?

Akonáhle nie ste v doterajšom zamestnaní spokojní, je najvyšší čas posunúť sa ďalej. Keďže v niektorých firmách nemáte žiadny kariérny rast, tak je to odrádzajúce a demotivujúce. Jeden magazín ponúka množstvo tipov, ako zlepšovať svoju kvalifikáciu a rast v kariére. Ide o portál ekariera.sk, kde nájdete aj vzory výpovedí a zmlúv.